Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten verleend door of aan

• Brantsandpatents bvba | BE 0829.197.174 | RPR Gent enerzijds en

• BAP IP BV | BE 0831.271.192 | RPR Gent anderzijds.

Alle opdrachten inzake octrooien, ABC certificaten en kwekersrechten worden geacht te zijn gegeven aan en kunnen alleen worden aanvaard door Brantsandpatents bvba. Deze opdrachten brengen enkel een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever of de daarmee gelijkgestelde persoon - zoals gedefinieerd in art. 1.3. - en Brantsandpatents bvba. De opdrachtgever aanvaardt dat voor deze opdrachten enkel Brantsandpatents bvba verantwoordelijk is.

Alle opdrachten inzake merken, handelsnamen, domeinnamen, modellen en auteursrechten worden geacht te zijn gegeven aan en kunnen alleen worden aanvaard door BAP IP BV. Deze opdrachten brengen enkel een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever of de daarmee gelijkgestelde persoon - zoals gedefinieerd in art. 1.3. - en BAP IP BV. De opdrachtgever aanvaardt dat voor deze opdrachten enkel BAP IP BV verantwoordelijk is.

Hierna worden Brantsandpatents bvba en BAP IP BV de opdrachtnemer genoemd.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens ten aanzien van een ieder die, al dan niet in dienstverband, werkzaamheden verricht ten behoeve van de kantoororganisatie van De opdrachtnemer, respectievelijk ten aanzien van een ieder die voor dan wel namens de vennootschap werkzaamheden verricht voor rechtspersonen als genoemd in artikel 1.1., mede daaronder begrepen de leden van de maatschap voor zover deze rechtspersoonlijkheid bezitten.

1.3 Als opdrachtgever wordt beschouwd de fysieke of rechtspersoon die de instructies aan De opdrachtnemer geeft tot uitvoering van de opdracht. Met de opdrachtgever wordt gelijkgesteld de fysieke of rechtspersoon voor wiens rekening de eerstgenoemde de instructies tot uitvoering van de opdracht aan De opdrachtnemer gegeven heeft.

Artikel 2. Uitvoering en omvang opdracht

2.1 Elk mandaat dat door opdrachtgever aan De opdrachtnemer wordt gegeven, moet schriftelijk zijn opgesteld. Het moet zowel de naam en de hoedanigheid van de opdrachtgever als het doel waarvoor het mandaat werd opgesteld vermelden.

2.2 Opdrachtgever verschaft De opdrachtnemer tijdig alle voor de behandeling van een opdracht relevante informatie en instructies. Indien door gebrek aan informatie dan wel instructies van opdrachtgever een termijn dreigt te verstrijken, zal De opdrachtnemer, indien mogelijk, een verlenging van die termijn verzoeken. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever, op de wijze als voorzien in artikel 4.

2.3 Door De opdrachtnemer ontvangen correspondentie met betrekking tot zaken voor de instandhouding waarvan De opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, stuurt De opdrachtnemer desgevraagd door aan opdrachtgever. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever, op de wijze als voorzien in artikel 4.

2.4 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht blijkt dat bij voortzetting van die uitvoering een wezenlijk belangenconflict kan ontstaan met een eerdere opdracht van een andere opdrachtgever, is De opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden aan eerstgenoemde opdracht te beëindigen.

2.5 Een opdracht kan als aanvaard worden beschouwd na schriftelijke bevestiging door De opdrachtnemer, dan wel nadat door De opdrachtnemer een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht. Een opdracht een octrooiaanvrage in te dienen dan wel de vertegenwoordiging over te nemen of andere werkzaamheden uit te voeren, houdt tevens in de opdracht te rapporteren omtrent de ontwikkelingen terzake van de opdracht en - indien noodzakelijk zonder ruggenspraak - al datgene te doen dat vereist is om de aangevraagde of verkregen rechten in stand te houden. Aan het niet uitvoeren van niet expliciet opgedragen werkzaamheden kan echter nimmer enige aansprakelijkheid worden ontleend.

2.6 De opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Bij de selectie van die derden zal De opdrachtnemer zorg in acht nemen en oplettendheid betrachten.

2.7. De verbintenissen die De opdrachtnemer aangaat in het kader van de uitvoering van de opdracht, zijn middelenverbintenissen; het resultaat wordt niet gewaarborgd. Aansprakelijkheid is beperkt tot de gevallen en bedragen bepaald in Artikel 3.

Artikel 3. Uitsluiting aansprakelijkheid

3.1 Brantsandpatents bvba sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door werkzaamheden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een der octrooigemachtigden, merkengemachtigden dan wel juristen van Brantsandpatents bvba of schade in relatie tot deze werkzaamheden die anderszins aan Brantsandpatents bvba kan worden toegerekend, tenzij opdrachtgever aantoont dat de door hem geleden schade veroorzaakt is door opzet van Brantsandpatents bvba. In dat geval zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat de door Brantsandpatents bvba of BAP IP BV gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico niet voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.

3.2 Indien om welke reden dan ook de in art. 3.1 genoemde aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100.000. Het door De opdrachtnemer te betalen bedrag is in geen geval hoger dan het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald aan De opdrachtnemer voor desbetreffende opdracht.

3.3 De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door De opdrachtnemer geraadpleegde literatuurbronnen en de door haar geraadpleegde registers, alsmede voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de door opdrachtgever verstrekte informatie.

3.4 De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die toe te rekenen is aan door haar ingeschakelde derden.

3.5. Elektronische briefwisseling uitgaande van De opdrachtnemer wordt geacht ontvangen te zijn door de bestemmeling voor zover De opdrachtnemer geen melding ontvangen heeft dat de briefwisseling niet werd afgeleverd bij de bestemmeling. De opdrachtnemer is geenszins aansprakelijk voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van het niet ontvangen van de elektronische briefwisseling door de bestemmeling.

3.6. Iedere vordering ten aanzien van De opdrachtnemer vervalt na verloop van één jaar te rekenen vanaf het ogenblik dat de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft, beëindigd zijn of hadden moeten zijn.

3.7. De opdrachtgever vrijwaart en vergoedt De opdrachtnemer voor aanspraken door derden voor schade die betrekking heeft op of voortvloeien uit het handelen of nalaten door De opdrachtnemer, haar personeel of derden die door haar ingeschakeld zijn in het kader van de opdracht, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet van De opdrachtnemer, haar personeel of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 4. Onkosten, Declaraties en Betalingen

4.1 De opdrachtnemer kan op ieder moment betaling van een voorschot verlangen van opdrachtgever. De opdrachtnemer is alsdan gerechtigd geen werkzaamheden aan te vangen respectievelijk voort te zetten alvorens het voorschot door opdrachtgever is voldaan. Eventuele schade als gevolg van het niet-aanvangen, respectievelijk de staking van de werkzaamheden komt volledig voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, wordt aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht op basis van tevoren door De opdrachtnemer vastgestelde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren. De opdrachtnemer hanteert daarnaast ook vaste honoraria. Aan opdrachtgever worden alle kosten (zoals taksen, griffierechten, legalisatiekosten, declaraties buitenlandse collega-bureaus) in verband met de uitvoering van een opdracht in rekening gebracht.

4.3 Alle facturen van De opdrachtnemer zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Gent.

4.4 Na het verstrijken van 30 dagen na de datum van de onbetaalde, niet tijdig betwiste factuur is de opdrachtgever in verzuim en is De opdrachtnemer van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd een moratoire interest -zoals deze bepaald zijn door de daarop betrekking hebbende geldende wetgeving, aan te rekenen alsook invorderingskosten. Daarenboven is De opdrachtnemer alsdan gerechtigd om bij wijze van schadebeding de verschuldigde som te vermeerderen met een vergoeding van 10%, onverminderd haar recht om een vergoeding te vorderen voor alle geleden schade.

4.5 Betwistingen worden uitsluitend aanvaard indien zij binnen de 14 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden geformuleerd en overgemaakt aan De opdrachtnemer.

4.6 In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn behoudt De opdrachtnemer zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke kennisgeving alle werkzaamheden voor de opdrachtgever of belanghebbende derde te staken. Eventuele schade als gevolg hiervan komt geheel en volledig voor rekening van de opdrachtgever of belanghebbende derden.

4.7 De opdrachtnemer is bevoegd de dossiers van opdrachtgever en alle correspondentie met betrekking tot de dossiers van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens De opdrachtnemer heeft voldaan.

4.8. Indien er conform artikel 1.3. meerdere fysieke of rechtspersonen als opdrachtgever kunnen beschouwd worden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van alle sommen verschuldigd aan De opdrachtnemer zoals beschreven in voorgaande artikelen.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan De opdrachtnemer toekomende rechten, is zij gerechtigd in geval van overmacht de uitvoering van een opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat De opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 6. Ontbinding / Retentierecht

6.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met haar opdrachtgever buiten rechte schriftelijk te ontbinden, indien opdrachtgever 8 dagen na schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, onverminderd het recht van De opdrachtnemer op een vergoeding.

6.2 De opdrachtnemer is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met haar opdrachtgever schriftelijk te ontbinden indien aan opdrachtgever (voorlopige) staking van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd dan wel is uitgesproken, de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, opdrachtgever haar huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag is gelegd, in geval van overlijden, dan wel opdrachtgever anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen jegens De opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 7. Geschillenbeslechting

7.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De opdrachtnemer is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en De opdrachtnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

8.2. Alle adviezen, contracten, conclusies en andere schriftelijke stukken die uitgaan van De opdrachtnemer, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval geopenbaard of gereproduceerd worden, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege De opdrachtnemer.

8.3. De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een of meerdere van bovenstaande clausules brengt niet de nietigheid met zich mee van de algemene voorwaarden in hun geheel. Desgevallend zal een nietige clausule vervangen worden door een bepaling van gemeen recht waarvan de gevolgen het nauwst aanleunen bij de gevolgen van de nietige clausule.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ