UP & UPC

Het Unitair Octrooi of Eenheidsoctrooi (UP)

Het Unitair Octrooi is een enkel octrooi voor alle EU-lidstaten die aan het systeem deelnemen. De verleningsprocedure van een Europese aanvraag blijft ongewijzigd en wordt nog steeds uitgevoerd door het Europees Octrooibureau (EOB). Na verlening kan de octrooihouder een verzoek indienen om een Unitair Effect te krijgen (in te dienen binnen een maand na de verlening), waardoor er automatisch bescherming wordt genoten in alle deelnemende EU-lidstaten. Daar waar een conventioneel Europees octrooi nog steeds dient te worden gevalideerd in x aantal landen van keuze, wat tevens vertaalkosten met zich mee kan brengen, is dit niet langer een noodzaak bij het Unitair Octrooi. De vertaalvereisten zijn eerder beperkt: indien de proceduretaal Engels was, is slechts één vertaling in eender welke taal van een lidstaat vereist. Als de proceduretaal Frans of Duits was, is een vertaling naar het Engels nodig. Zo wordt gegarandeerd dat elk Europees octrooi voortaan altijd in het Engels beschikbaar is. Bovendien hoeft er slechts één instandhoudingstaks te worden betaald voor een volledige dekking in de EU. Ook dat is anders in het huidige EP systeem, waar jaarlijks per land een taks dient te worde betaald. Men gelooft dat het UP systeem zal bijdragen tot een democratischer octrooisysteem in de EU.

Het nadeel is evenwel dat niet alle EU-landen vanaf de start mee zullen doen. Spanje, Kroatië en Polen hebben de overeenkomst niet ondertekend. En Brexit resulteerde logischerwijs ook in de UP-exit van Groot-Brittannië. Bovendien zullen ook andere niet-EU-leden zoals Zwitserland en Noorwegen niet deelnemen. Voor Europese landen die geen deel uitmaken van het UP-systeem kan octrooibescherming worden aangevraagd via de nationale of klassieke Europese validatieroute.

Het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)

Samen met het Eenheidsoctrooi zag ook het Eengemaakt Octrooigerecht of Unified Patent Court het daglicht in 2023. Het Unified Patent Court of UPC is een internationale rechtbank met exclusieve bevoegdheid die zich bezighoudt met inbreuk en geldigheid van klassieke Europese en unitaire octrooien. De uitspraak van de rechtbank heeft automatisch effect in alle deelnemende lidstaten. Zo kan men zijn octrooi voor de hele EU afdwingen maar evengoed verliezen. Voor de lancering van het UPC werden octrooigeschillen in Europa enkel op nationaal niveau afgehandeld, wat vaak leidde tot uiteenlopende uitspraken in heel Europa en hoge cumulatieve kosten door de vele afzonderlijke procedures.

Het UPC heeft niet alleen jurisdictie over verleende unitaire octrooien, maar kan ook beslissen over reguliere Europese octrooien die in de lidstaten zijn gevalideerd, tenzij de houder expliciet verzoekt om terugtrekking uit het UPC. Zo'n verzoek wordt een ‘Opt-Out’ genoemd. Vanaf de start van het UP en UPC is er een overgangsperiode van 7 jaar (eventueel verlengd tot 14 jaar) waarin het UPC samen met de nationale rechtbanken gezamenlijke jurisdictie verwerft over Europese octrooien, tenzij de houder zich heeft teruggetrokken uit UPC. De handhaving van een Europees octrooi kan plaatsvinden voor het UPC of voor een nationale rechtbank. Vorderingen tot nietigverklaring of vorderingen tot verklaring van niet-inbreuk kunnen worden ingesteld bij het UPC of bij de bevoegde nationale rechtbanken met betrekking tot dat Europees octrooi.

Na het verstrijken van de overgangsperiode van 7 of 14 jaar krijgt het UPC de exclusieve jurisdictie over alle Europese octrooien en lopende aanvragen die geen gebruik hebben gemaakt van de ‘opt-out’.

De Rechtbank van Eerste Aanleg van het UPC heeft drie centrale kamers. De Parijse divisie behandelt zaken met betrekking tot natuurkunde, elektronica, computerwetenschappen, papier en textiel, terwijl München zich bezighoudt met werktuigbouwkunde. Aanvankelijk zou Londen zaken behandelen op het gebied van chemie, life science en farma, maar deze divisie wordt na de Brexit opnieuw toegewezen. Lokale en regionale afdelingen ondersteunen de centrale afdelingen en maken behandeling van zaken in lokale talen mogelijk. Zo zal de lokale afdeling in Brussel hoorzittingen kunnen houden in het Engels, Duits, Frans en Nederlands. Het Hof van Beroep zal gevestigd zijn in Luxemburg.

Meer informatie over UP en UPC kan u terugvinden op www.unitarypatent.eu.


Avez-vous une question?

Nous serons heureux de vous aider.
Prenez librement un rendez-vous avec un de nos experts.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul.
Naviguez dans la FAQ. Avez-vous encore des doutes,
n'hésitez pas à nous contacter.

FAQ